رسالة الخطأ

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/fx341015/umma.in.ua/www/includes/bootstrap.inc).
Загальне уявлення про Іслам. Алі Ат-Тантаві

Загальне уявлення про Іслам

Алі Ат-Тантаві

Книга «Загальне уявлення про Іслам», викладена простою та доступною, але водночас живою, образною мовою, присвячена виствітленню сутності таких глибинних понять Ісламу, як монотеїзм, духовність, віра в упризначення, у таємне, у посланців, священні писання, поклоніння Богові.

Вона цікава ще й тим, що духовні аспекти Ісламу автор висвитлив не кожен зокрема, а на тлі загальновідомих понять із природничих і філософських наук.

Книга призначена для спеціалістів — філософів, теологів і сходознавців, а також для широкого кола читачів-му сульман і — передусім — немусульман, що хочуть отримати правд иву інформацію про Іслам і назавжди позбутися багатьох упереджень і помилкових стереотипних уявлень про цю релігію.